Menu

Reklamační řád

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s podmínkami reklamace levandulova.cz a právním řádem platným v ČR.


Zboží lze reklamovat u prodejce dle podmínek reklamace na e-mailové adrese uvedené v kontaktech.


Kupující je povinen při převzetí zboží bez zbytečného odkladu zboží prohlédnout a o případných zjištěných vadách okamžitě informovat prodávajícího. Projevila – li se vada později v období dvou let od převzetí zboží (nevztahuje se na zboží s expirací určenou na obalu), učiní kupující oznámení o vadách písemnou formou na e-mailové adrese uvedené v kontaktech bez zbytečného odkladu od jejich zjištění. Popíše, o jaké vady se jedná, jak se projevují a nejlépe také jaké právo z vadného plnění si zvolil, tedy zda má zájem o opravu věci, výměnu zboží nebo jeho součásti, odstoupení od smlouvy, slevu z kupní ceny, popřípadě další práva v souladu s tímto reklamačním řádem a občanským zákoníkem.


K reklamaci je pro usnadnění postupu vhodné předložit alespoň kopii faktury a doklad o dodání a zaplacení zboží, jehož vady jsou reklamovány.


Prodávající se zavazuje informovat zákazníka ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů od obdržení reklamace o způsobu jejího vyřízení. Reklamace bude poté vyřízena co nejdříve, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace nebo od doručení reklamovaného zboží, pokud bylo zboží kupujícím doručené až poté, co byla reklamace nejprve oznámena emailem.


Dále je nutné, aby kupující v případě, že prodávajícímu zasílá vadné zboží k reklamaci, jej zaslal kompletní, tak jak jej převzal od prodávajícího, tedy v originálním obalu nebo obalu odpovídající kvality a včetně všech součástí dodávky. Reklamované zboží je třeba doručit jinak než na dobírku.


Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Na reklamace vad způsobených přepravou zboží v nedostatečném obalu nebude brán zřetel.


Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

Levandulová.cz

Těchonice 1
341 01 Nalžovské Hory
+420 777 361 129 (Česky, English)
+420 603 865 402 (Deutsch)
obchod@levandulova.cz