Menu

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pouze pro nákup v internetovém obchodě. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodejce (provozovatel) a kupujícího (zákazník). Provozovatelem je Jan Radvan – Levandulová.cz, se sídlem Těchonice 1, 341 01 Nalžovské Hory, IČ: 61080454. Kupujícím je svéprávná fyzická osoba, nebo právnická osoba, která s Prodávajícím uzavře kupní smlouvu pro jiné než své soukromé, nepodnikatelské účely. Kupujícím - spotřebitelem se rozumí svéprávná fyzická osoba, která uzavírá kupní smlouvu s Prodávajícím pro své soukromé, nepodnikatelské účely. Zakazuje se prodej alkoholových likérů osobám mladším 18 let.

2. Kdy a jak dostanu zboží?

Po potvrzení objednávky e-mailem je objednávka platná a námi zaevidovaná. Pokud požadované zboží momentálně není na skladě, jeho expedice se posouvá o dobu nutnou k jeho výrobě či dovezení. Pokud není zboží možné dodat či zajistit, budeme Vás kontaktovat a domluvíme další postup.

Při výběru úhrady zboží převodem je zboží odesláno do 3 dnů od zaevidování platby.

 

3. Doprava

Zboží zasíláme námi vybranou službou po uhrazení. Platba probíhá předem převodem na bankovní účet prodejce nebo kartou.

4. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu levandulova.cz jsou závazné. Koše nezasíláme společně s ostatními produkty internetového obchodu levandulova.cz, pokud se se zákazníkem individuálně nedohodneme. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí.
 • Potvrzením objednávky dojde k uzavření kupní smlouvy.
 • Není – li kupující přihlášen při objednávce ve svém uživatelském účtu, je pro zdárné vyřízení objednávky nezbytné vyplnění osobních údajů: Jména, Příjmení, kontaktní emailové adresy, telefonního čísla a doručovací, popřípadě i fakturační adresy. Podáním objednávky a souhlasem s obchodními podmínkami kupující umožňuje využití těchto osobních údajů pro zdárné vyřízení objednávky. Osobní údaje nebudou provozovatelem využity pro žádný jiný účel.
 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 • Ceny uvedené v ceníku jsou konečné. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou v e-shopu uvedeny. Tímto ustanovením není dotčena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka. V takovém případě nedošlo k uzavření kupní smlouvy.

5. Uživatelský účet a souhlas s vedením osobních údajů 

Vrací – li se kupující na webové stránky levandulova.cz častěji a nakupuje – li pravidelně v internetovém obchodu, připravili jsme možnost registrace do uživatelského účtu.

Pro úspěšnou registraci je nezbytné zadat své osobní údae: Jméno, Příjmení, kontaktní emailovou adresu, telefonní číslo a doručovací, popřípadě i fakturační adresu. Zároveň je nezbytné vymyslet a zadat heslo, které bude vyžadováno při každém přihlášení do uživatelského účtu. Pro přihlášení do uživatelského účtu bude sloužit kombinace kontaktního emailu a zvoleného hesla.

Provozovatel Jan Radvan – Levandulová.cz, se sídlem Těchonice 1, 341 01 Nalžovské Hory, IČ: 61080454 se zavazuje vést údaje zadané při založení uživatelského účtu pouze v souladu se souhlasem kupujícího, a to pro následující účely:

1. Cílem uživatelského účtu je usnadnění nákupu v internetovém obchodu. Při každé objednávce v internetovém obchodu učiněné po přihlášení do uživatelského účtu tak nebude nutné opětovně zadávat údaje nezbytné pro vyřízení a doručení objednávky. Potvrzením registrace souhlasí kupující s vedením osobních údajů pouze pro tyto účely.

2. Potvrdí – li kupující svůj souhlas při registraci nebo také kdykoli později při kterémkoli přihlášení k uživatelskému účtu, mohou být jeho osobní údaje, konkrétně emailová adresa, vedeny také za účelem zasílání informačních emailů.

O zrušení kterékoli z možností vedení osobních údajů, jakož i celé registrace, může kupující zažádat na emailové adrese obchod@levandulova.cz nebo písemně na adrese sídla provozovatele Jan Radvan – Levandulová.cz, se sídlem Těchonice 1, 341 01 Nalžovské Hory a provozovatel je povinen žádosti vyhovět.

6. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí kupující o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodejce alespoň emailem (na adresu obchod@levandulova.cz), k čemuž může využít níže popsaný vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Prodejce bez zbytečného odkladu emailem potvrdí kupujícímu přijetí odstoupení.

Poté musí kupující nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Po obdržení vráceného zboží nebo prokázání o jeho odeslání prodávající obratem kupujícímu vrátí zpět přijatou částku stejným nebo předem dohodnutým způsobem.

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, nebo od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

V žádném případě nám neposílejte vrácené zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení. Náklady spojené s vrácením zboží po odstoupení od smlouvy hradí kupující. 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy dle nařízení vlády č. 363/2013 Sb. v platném a účinném znění:

                                                               i.      Adresát Jan Radvan, Těchonice 1, 341 01 Nalžovské Hory, e-mail: obchod@levandulova.cz

                                                              ii.      Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od kupní smlouvy.

                                                            iii.      Datum uzavření smlouvy (uskutečnění objednávky).

                                                            iv.      Jméno a příjmení Kupujícího.

                                                             v.      Adresa Kupujícího.

                                                            vi.      Podpis Kupujícího (při odstoupení v textové formě – emailem - není potřeba).

                                                          vii.      Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

7. Reklamace

 • Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s podmínkami reklamace levandulova.cz a právním řádem platným v ČR.
 • Zboží lze reklamovat u prodejce dle podmínek reklamace na e-mailové adrese uvedené v kontaktech.
 • Kupující je povinen při převzetí zboží bez zbytečného odkladu zboží prohlédnout a o případných zjištěných vadách okamžitě informovat prodávajícího. Projevila – li se vada později v období dvou let od převzetí zboží (nevztahuje se na zboží s expirací určenou na obalu), učiní kupující oznámení o vadách písemnou formou na e-mailové adrese uvedené v kontaktech bez zbytečného odkladu od jejich zjištění. Popíše, o jaké vady se jedná, jak se projevují a nejlépe také jaké právo z vadného plnění si zvolil, tedy zda má zájem o opravu věci, výměnu zboží nebo jeho součásti, odstoupení od smlouvy, slevu z kupní ceny, popřípadě další práva v souladu s tímto reklamačním řádem a občanským zákoníkem
 • K reklamaci je pro usnadnění postupu vhodné předložit alespoň kopii faktury a doklad o dodání a zaplacení zboží, jehož vady jsou reklamovány.
 • Prodávající se zavazuje informovat zákazníka ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů od obdržení reklamace o způsobu jejího vyřízení. Reklamace bude poté vyřízena co nejdříve, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace nebo od doručení reklamovaného zboží, pokud bylo zboží kupujícím doručené až poté, co byla reklamace nejprve oznámena emailem.
 • Dále je nutné, aby kupující v případě, že prodávajícímu zasílá vadné zboží k reklamaci, jej zaslal kompletní, tak jak jej převzal od prodávajícího, tedy v originálním obalu nebo obalu odpovídající kvality a včetně všech součástí dodávky. Reklamované zboží je třeba doručit jinak než na dobírku.
 • Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Na reklamace vad způsobených přepravou zboží v nedostatečném obalu nebude brán zřetel.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

8. Závěrečná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 • Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu internetového obchodu levandulova.cz nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán. Storno objednávky je možné pouze po dohodě s prodávajícím.
 • Vztahy těmito obchodními podmínkami výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném a účinném znění. Je – li kupujícím osoba nejednající v rámci své podnikatelské činnosti (spotřebitel), řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami také zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném a účinném znění.


9. Ochrana osobních údajů

Provozovatel prohlašuje, že veškeré údaje osobní povahy (jméno, příjmení, tel. čísla, e-mailová adresa a poštovní adresa) jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu firmy Levandulová.cz - Jan Radvan se sídlem Těchonice 1, 341 01 Nalžovské Hory, IČ: 61080454 (dále jen „správce“) a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Údaje osobní povahy jsou shromaždovány pouze k účelům uvedeným v odst. 4. a odst. 5. těchto obchodních podmínek a mohou být poskytnuty pouze smluvenému dopravci za účelem doručení objednávky. Při nakládání s osobními daty se Levandulová.cz - Jan Radvan zavazuje řídit Zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů v platném a účinném znění.

Kontaktní údaje správce jsou: Těchonice 1, 341 01 Nalžovské Hory, tel.č.: 777 361 129, email: obchod@levandulova.cz.

 

Správce zachovává osobní údaje po dobu nezbytnou pro vyřízení po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů nebo po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů dle odst. 5 těchto smluvních podmínek, nejdéle 3 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť (přihlašovací jméno, heslo, antivirový program a firewall) a úložišť osobních údajů v listinné podobě (uzamčená místnost). Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

V případě sporu se kupující může obrátit na Českou obchodní inspekci jako na orgán mimosoudního řešení sporů (ČOI), Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

Levandulová.cz

Těchonice 1
341 01 Nalžovské Hory
+420 777 361 129 (Česky, English)
+420 603 865 402 (Deutsch)
obchod@levandulova.cz