Švihákův Facebook

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pouze pro nákup v internetovém obchodě. Internetový obchod provozuje Jan Radvan - Levandulová, podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodejce (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

2. Kdy a jak dostanu zboží?

Po potvrzení objednávky e-mailem je objednávka platná a námi zaevidovaná. Pokud požadované zboží momentálně není na skladě, jeho expedice se posouvá o dobu nutnou k jeho výrobě či dovezení. Pokud není zboží možné dodat či zajistit, budeme Vás kontaktovat a domluvíme další postup. Do jednoho až dvou dnů od expedice Vám dorazí zásilka na Vámi zvolenou adresu. Pokud požadované zboží je skladem, obdržíte zásilku do šesti dnů.

3. Doprava

Zboží zasíláme službou vybranou zákazníkem při potvrzování objednávky Českou poštou. Platba probíhá buďto v hotovosti na dobírku při převzetí zboží od České pošty nebo předem převodem na bankovní účet prodejce.

4. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu levandulova.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí.
 • Potvrzením objednávky dojde k uzavření kupní smlouvy.
 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 • Ceny uvedené v ceníku jsou konečné.

Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka. V takovém případě nedošlo k uzavření kupní smlouvy.

5. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí kupující o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodejce alespoň emailem (na adresu kosiky@levandulova.cz), k čemuž může využít níže popsaný vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Prodejce bez zbytečného odkladu emailem potvrdí kupujícímu přijetí odstoupení.
Poté musí kupující nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Po obdržení vráceného zboží nebo prokázání o jeho odeslání prodávající obratem kupujícímu vrátí zpět přijatou částku stejným nebo předem dohodnutým způsobem.
Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, nebo od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
V žádném případě nám neposílejte vrácené zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení. Náklady spojené s vrácením zboží po odstoupení od smlouvy hradí kupující.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy dle nařízení vlády č. 363/2013 Sb. v platném a účinném znění:

 • i. Adresát Jan Radvan, Těchonice 1, 341 01 Nalžovské Hory, e-mail: obchod@levandulova.cz
 • ii. Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od kupní smlouvy.
 • iii. Datum uzavření smlouvy (uskutečnění objednávky).
 • iv. Jméno a příjmení Kupujícího.
 • v. Adresa Kupujícího.
 • vi. Podpis Kupujícího (při odstoupení v textové formě – emailem - není potřeba).
 • vii. Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

6. Reklamace

 • Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s podmínkami reklamace levandulova.cz a právním řádem platným v ČR.
 • Zboží lze reklamovat u prodejce dle podmínek reklamace na e-mailové adrese uvedené v kontaktech.
 • Kupující je povinen při převzetí zboží bez zbytečného odkladu zboží prohlédnout a o případných zjištěných vadách okamžitě informovat prodávajícího. Projevila – li se vada později v období dvou let od převzetí zboží (nevztahuje se na zboží s expirací určenou na obalu), učiní kupující oznámení o vadách písemnou formou na e-mailové adrese uvedené v kontaktech bez zbytečného odkladu od jejich zjištění. Popíše, o jaké vady se jedná, jak se projevují a nejlépe také jaké právo z vadného plnění si zvolil, tedy zda má zájem o opravu věci, výměnu zboží nebo jeho součásti, odstoupení od smlouvy, slevu z kupní ceny, popřípadě další práva v souladu s tímto reklamačním řádem a občanským zákoníkem
 • K reklamaci je pro usnadnění postupu vhodné předložit alespoň kopii faktury a doklad o dodání a zaplacení zboží, jehož vady jsou reklamovány.
 • Prodávající se zavazuje informovat zákazníka ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů od obdržení reklamace o způsobu jejího vyřízení. Reklamace bude poté vyřízena co nejdříve, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace nebo od doručení reklamovaného zboží, pokud bylo zboží kupujícím doručené až poté, co byla reklamace nejprve oznámena emailem.
 • Dále je nutné, aby kupující v případě, že prodávajícímu zasílá vadné zboží k reklamaci jej zaslal kompletní, tak jak jej převzal od prodávajícího, tedy v originálním obalu nebo obalu odpovídající kvality a včetně všech součástí dodávky. Reklamované zboží je třeba doručit jinak než na dobírku
 • Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Na reklamace vad způsobených přepravou zboží v nedostatečném obalu nebude brán zřetel.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

7. Závěrečná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 • Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu internetového obchodu levandulova.cz nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán. Storno objednávky je možné pouze po dohodě s prodávajícím.
 • Vztahy těmito obchodními podmínkami výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném a účinném znění. Je – li kupujícím osoba nejednající v rámci své podnikatelské činnosti (spotřebitel), řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami také zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném a účinném znění.

8. Ochrana osobních údajů

Provozovatel prohlašuje, že veškeré údaje osobní povahy (jméno, příjmení, tel. čísla, e-mailová adresa a poštovní adresa) jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu firmy Levandulova.cz - Jan Radvan a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Údaje osobní povahy jsou shromaždovány pouze k vyřízení objednávky a mohou být poskytnuty pouze smluvenému dopravci za účelem doručení objednávky. Při nakládání s osobními daty se Levandulova.cz - Jan Radvan zavazuje řídit Zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů v platném a učinném znění .

Kupující využíváním služeb dává souhlas ke shromaždování osobních údajů. Při objednávce jsou požadovány základní informace zákazníka. Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace), a to písemnou formou na e-mailovou adresu uvedenou v kontaktech.

V případě sporu se kupující může obrátit na Českou obchodní inspekci jako na orgán mimosoudního řešení sporů (ČOI), Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

Jan Radvan © 2015 Design Zuzana Hurychová